BIZPART

Aktualności

2014.06.07

Światowy Dzień Ochrony Środowiska


05 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Data została wybrana przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku podczas Konferencji Sztokholmskiej, aby co roku przypominać
o znaczeniu przyrody w życiu człowieka i naszej wspólnej
odpowiedzialności za jej stan. 
Z tej okazji należy zaznaczyć, że również właściciele nawet niewielkich firm mają do spełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska.

Część z Przedsiębiorców z sektora MSP nie jest świadoma, albo też czasem lekceważy obowiązki związane z ochroną środowiska.
A zobowiązania wynikające z przepisów ochrony środowiska są nie mniej istotne od odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, czy też podatku PIT i VAT. 

Przedsiębiorca prowadząc swoją działalność gospodarczą, zalicza się grupy tzw. podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska. Dlatego warto posiadać przynajmniej elementarną wiedzę aby podjąć odpowiednie działania zmierzające do wypełnienia nałożonych wymagań i obowiazków.

Źródła wymagań środowiskowych

Wymagania środowiskowe, którym podlegają podmioty, wynikać mogą z trzech głównych źródeł:

 1. bezpośrednio z przepisów prawa (głównie aktów prawnych rangi ustawy i rozporządzenia);
 2. z decyzji administracyjnych (m.in. wymaganych prawem pozwoleń i zezwoleń);
 3. umów cywilnoprawnych, przy czym warunkowania środowiskowe mogą wynikać również
  z innych, niż typowo „środowiskowych” decyzji administracyjnych , jak np. z decyzji
  o pozwoleniu na budowę,
 4. prawa lokalnego, jakim jest np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,  programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami.

Podstawowe obowiązki 

Wymagania środowiskowe wynikające wprost z przepisów prawa są to obowiązki, które można odczytać bezpośrednio z treści ustaw i rozporządzeń. Wśród nich najważniejsze to m.in. obowiązek:

 1. uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych: pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień itp.,
 2. ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (np. w związku z wprowadzaniem  pyłów lub gazów do powietrza lub odprowadzaniem ścieków do odbiornika),
 3. prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze środowiska (np.  ewidencja odpadów),
 4. sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska (np. zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska),
 5. prowadzenia pomiarów emisji (zróżnicowany w zależności od rodzaju  prowadzonej działalności),
 6. opracowania dokumentów związanych z możliwością wystąpienia poważnych  awarii.

Zapewnienie przestrzegania wymagań ochrony środowiska

Podmiot korzystajacy ze środowiska ma obowiązek zapewnienia przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, w szczególności przez:

 -  odpowiednią organizacją pracy;
 -  powierzanie funkcji związanych z zapewnieniem ochrony środowiska osobom posiadającym
     odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

 -  zapoznanie pracowników, których zakres czynności wiąże się z kwestiami ochrony
     środowiska, z wymaganiami w tym zakresie, gdy nie jest konieczne odpowiednie 
     przygotowanie zawodowe w tym zakresie, oraz

 -  podejmowanie działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia szkód w środowisku,
    wynikających z nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska przez pracowników,
    a także podejmowania właściwych środków w celu wyeliminowania takich przypadków
    w przyszłości.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów w sposób ciągły rozszerzamy portfel naszych usług, w tym o doradztwo w zakresie bieżącego prowadzenia działalności w aspekcie środowiskowym. Zapraszamy do współpracy.


Szukaj w serwisie