BIZPART

Aktualności

2016.09.16

30 września mija termin na udzielenie zaległych urlopów

Przypominamy Pracodawcom, że najpóźniej 30 września należy udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego z 2015 r. Warto wiedzieć, że pracodawcy, który nie dopełni powyższego obowiązku grozi grzywna od 1.000 zł do 30.000 zł.
W 2016 roku 30 września przypada w piątek i w tym dniu pracownicy powinni najpóźniej rozpocząć korzystanie z zaległych urlopów.
Zgonie z art. 168 Kodeksu pracy, urlopu zaległego należy pracownikowi „udzielić” do 30 września roku następnego, co oznacza, że korzystanie z urlopu pracownik powinien rozpocząć najpóźniej w tym dniu (z uwzględnieniem tego, że urlop udziela w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy). Sprowadza się to do tego, że nie chodzi o to, żeby urlop został wykorzystany do 30 września, tylko jest to ostatni dzień, w którym pracownik powinien rozpocząć korzystanie z urlopu zaległego za rok poprzedni.
UWAGA! Termin udzielenia urlopu w trybie art. 168 Kp. nie musi być konsultowany z pracownikiem, jednakże w miarę możliwości pracodawca może uwzględnić wnioski pracownika w tym zakresie. Ostatecznie jednak to pracodawca decyduje o terminie wykorzystania zaległego urlopu, a ogranicza go tylko termin wskazany w art. 168 Kp.
Należy podkreślić, że uchybienie terminu udzielenia urlopu wypoczynkowego:
  - nie powoduje jego wygaśnięcia ani nie zmienia jego charakteru, 
  - nie uprawnia pracodawcy do wypłaty pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
Pracownik zachowuje prawo do wykorzystania zaległego urlopu w naturze, a nieudzielenie urlopu w terminie wskazanym w art. 168 Kodeksu pracy powoduje jego wymagalność. 

Szukaj w serwisie