BIZPART

Aktualności

2015.09.01

ZMIANY W UMOWACH TERMINOWYCH

Zmiany w umowach terminowych wejdą w życie od 22 lutego 2016 roku, wprowadza je nowelizacja Kodeksu Pracy podpisana przez Prezydenta RP. Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia zawierania umów terminowych, przewidują maksymalny trzymiesięczny okres próbny oraz zrównanie okresu wypowiedzenia w umowach na czas określony i nieokreślony.
 
Co konkretnie się zmieni?

Po zmianach w Kodeksie Pracy  wyróżnione będą 3 rodzaje umów o pracę: umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony i umowa na okres próbny. Zrezygnowano natomiast  z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, która w praktyce była bardzo rzadko wykorzystywana.

Nowelizacja zakłada również ograniczenie okresu zatrudnienia na umowę na czas określony do 33 miesięcy, (plus maksymalnie trzymiesięczny okres umowy na okres próbny) – w sumie 36 miesięcy.

Nadal ograniczona ma być także liczba umów terminowych z jednym pracodawcą - nie może być ich więcej niż trzy - czwarta stawać ma się umową na czas nieokreślony. Od tych zasad przewidziano jednak wyjątki – np. dotyczące umów na zastępstwo , na okres kadencji, przy pracach dorywczych lub sezonowych oraz gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, jeżeli zawarcie umowy na czas określony w danym przypadku służyć będzie zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i będzie niezbędne w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.(W przypadku zawarciu umowy o pracę na czas określony z powodu obiektywnych przyczyn, pracodawca ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy w ciągu 5 dni roboczych, w formie pisemnej lub elektronicznej. Brak zawiadomienia zagrożony będzie karą grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł).

Ponadto zrównany będzie okres wypowiedzeń umów na czas określony i na czas nieokreślony. Według nowelizacji, gdy staż pracy w danym przedsiębiorstwie wynosi:
  1. mniej niż sześć miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosić ma dwa tygodnie,
  2. gdy od pół roku do mniej niż trzech lat – miesiąc
  3. gdy staż wynosi co najmniej trzy lata - trzy miesiące
Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą także umów na okres próbny. Co do zasady pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny tylko raz i tylko by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy; jednakże w określonych przypadkach możliwe będzie ponowne zatrudnienia pracownika na okres próbny.  Zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem, będzie możliwe tylko wówczas gdy ma on być zatrudniony przy wykonywaniu pracy innego rodzaju lub po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę.

Ponadto wprowadzone zmiany zakładają również ułatwienia dla firm. Pracodawcy będą mogli jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 
Czytaj więcej:

Ministerstwo Pracy i Polityki Spełecznej
Infor.pl

Szukaj w serwisie