BIZPART

Szkolenie wstępne bhp - instruktaż ogólny

Podstawa prawna

Art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (D.U. Nr 180 poz 1860 z póź. zm.).

Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy w zakładzie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.


Cel szkolenia

Zaznajomienie pracownika w szczególności z:
   a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy,
       w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, 
   b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym
       zakładzie pracy,
  
 c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Cena obejmuje:
udział w instruktażu,
- konsultacje indywidualne z wykładowcami,
- kartę szkolenia wstępnego potwierdzającą odbycie instruktażu ogólnego
  (wg wzoru określonego w Rozporządzeniu MGiP z dn. 27.07.2014)

Czas realizacji szkolenia: 3 godziny lekcyjnych trwających 45 minut

Zakres tematyczny
 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa
  i higieny pracy
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy;
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy


dostępne formy szkolenia:

KLASYCZNE

Wszystkie moduły
realizowane STACJONARNIE.
Miejsce:
Ośrodek Szkolenia i Usług BIZPART
ul. Diamentowa 1, Lublin

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Jeżeli posiadacie Państwo indywidualne potrzeby
- zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte.