BIZPART

Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Podstawa prawna

Art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U. Nr 180 poz 1860 z póź. zm.).


Pierwsze szkolenie okresowe wymienionych osób przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach,
kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lata

 

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dlaSzkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy
na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Cel szkolenia
Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
a) identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi
    zagrożeniami,
b) prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym
    przestrzegania przepisów i  zasad bhp,
c) organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom
    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników
    szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
e) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
    a także określania niezbędnych działań
profilaktycznych,
f) metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
  
Zakres tematyczny 
1. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a) źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa
    i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
c) ochrona pracy kobiet i młodocianych,
d) profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,
e) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
f) ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu
    pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,
h) system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa
    i ochrony zdrowia pracowników,
i) nadzór i kontrola warunków pracy
2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna) 
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:  
a) zagrożenia wypadkowe,
b) hałas i drgania mechaniczne,
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
d) czynniki biologiczne
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
f) pola elektromagnetyczne,
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
h) mikroklimat środowiska pracy,
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów
4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy
oraz wymagania dla
pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka
8. Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy
tej służby  
9. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz popularyzacja problematyki bhp
10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
11.  Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego
 

Informacje organizacyjne
Czas realizacji szkolenia: 64 godz. lekcyjnych trwających 45 minut
Cena obejmuje:  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, konsultacje indywidualne z wykładowcami, zaświadczenie zgodne z Rozp. Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, honorowane przez państwowe organy nadzoru
 

Dostępne formy szkolenia

KLASYCZNE                

Wszystkie moduły
realizowane STACJONARNIE.                                 

MIESZANE

1) wybrane moduły

realizowane jako E-SZKOLENIE

2) wybrane moduły i egzamin
realizowane STACJONARNIE
Miejsce:Ośrodek Szkolenia i Usług BIZPART
ul. Diamentowa 1, Lublin

E-SZKOLENIE

 


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Jeżeli posiadacie Państwo indywidualne potrzeby
- zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte.