BIZPART

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Podstawa prawna

Art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (D.U. Nr 180 poz 1860 z póź. zm.).

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.       

Pierwsze szkolenie okresowe wymienionych osób przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, kolejne nie rzadziej niż raz na 3 lata.
Na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.


Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów bhp i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami, 
c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Zakres tematyczny 

  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą;

  2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej
    i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy

  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
    (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
Informacje organizacyjne
Czas realizacji szkolenia: 8 godz. lekcyjnych trwających 45 minut
Cena obejmuje:  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, konsultacje indywidualne z wykładowcami, zaświadczenie zgodne z Rozp. Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, honorowane przez państwowe organy nadzoru

dostępne formy szkolenia:

KLASYCZNE

Wszystkie moduły
realizowane STACJONARNIE.
Miejsce:
Ośrodek Szkolenia i Usług BIZPART
ul. Diamentowa 1, Lublin

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Jeżeli posiadacie Państwo indywidualne potrzeby
- zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte.