BIZPART

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Podstawa prawna

Art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (D.U. Nr 180 poz 1860 z póź. zm.).

Pierwsze szkolenie okresowe wymienionych osób przeprowadza się
w okresie do 12 miesięcy
od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach,
kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat!

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dladla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy,
w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Cel szkolenia

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny
      pracy
oraz ergonomii, 
  c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.


Zakres tematyczny 

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
      - praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
        pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
      - odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej
        z wykonywanym zawodem,
      - wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy
        (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
      - wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń
        technicznych, 
      - systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
      - nadzoru i kontroli warunków pracy 
   
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy
  i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych
  (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)

 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno - organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( w szczególności urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjnego, urządzenia zabezpieczającego, środki ochrony indywidualnej)

 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń 
  (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Informacje organizacyjne
Czas realizacji szkolenia: 16 godz. lekcyjnych trwających 45 minut
Cena obejmuje:  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, konsultacje indywidualne z wykładowcami, zaświadczenie zgodne z Rozp. Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, honorowane przez państwowe organy nadzoru

 

dostępne formy szkolenia:

KLASYCZNE                

Wszystkie moduły
realizowane STACJONARNIE.                                 

MIESZANE

1) wybrane moduły

realizowane jako E-SZKOLENIE

2) wybrane moduły i egzamin
realizowane STACJONARNIE
Miejsce:Ośrodek Szkolenia i Usług BIZPART
ul. Diamentowa 1, Lublin

E-SZKOLENIE

 


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Jeżeli posiadacie Państwo indywidualne potrzeby
- zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte.