BIZPART

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Podstawa prawna
Art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (D.U. Nr 180 poz 1860 z póź. zm.)

Pierwsze szkolenie okresowe wymienionych osób przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy 
od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lata. 
 
Adresaci szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla:
a)  pracodawców, w tym osób kierujących zakładami prywatnymi, spółkami, spółdzielniami,
     stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami państwowymi, urzędami;
b)  innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów 
     i innych komórek organizacyjnych).
 
Cel szkolenia
Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a)  oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego
    z tymi zagrożeniami,

b)  kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
c)  ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Cena obejmuje:
udział w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe,
- konsultacje indywidualne z wykładowcami,
- egzamin sprawdzający przyswojenie wiedzy objętej programem,
- zaświadczenie (wg wzoru określonego w Rozporządzeniu MGiP z dn. 27.07.2014)
- serwis kawowy.

Czas realizacji szkolenia: min. 16 godzin lekcyjnych trwających 45 minut

Zakres tematyczny 
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
     - obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności
       za naruszenie przepisów i zasad bhp,

     - ochrony pracy kobiet i młodocianych,
     - profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
     - szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
     - organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
 b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów 
2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
(z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
(np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego


Dostępne formy szkolenia

KLASYCZNE                

Wszystkie moduły
realizowane STACJONARNIE.                                 

MIESZANE

1) wybrane moduły

realizowane jako E-SZKOLENIE

2) wybrane moduły i egzamin
realizowane STACJONARNIE
Miejsce:Ośrodek Szkolenia i Usług BIZPART
ul. Diamentowa 1, Lublin

E-SZKOLENIE

 


SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Jeżeli posiadacie Państwo indywidualne potrzeby
- zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte.