BIZPART

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Instruktaż przeznaczony jest dla osób prowadzących w zakładach pracy instruktaż stanowiskowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry która będzie wykonywać instruktaże stanowiskowe czyli:

  • kadra kierownicza,
  • mistrzowie i brygadziści,
  • oraz inne osoby kierujące pracownikami

Wymóg wynika z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972), które stanowi : "Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego".

Cele szkolenia:

Przekazanie słuchaczom metod przygotowania i przeprowadzenia szkolenia pracownika na stanowisku pracy:

  • poznanie metodyki opracowania programu instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapoznanie z metodyką prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp,
  • wykształcenie umiejętności dokonywania analizy i oceny zagrożeń występujących na stanowisku pracy związanych z procesem technologicznym i ustalania wskazań dotyczących bezpiecznej pracy na tym stanowisku,
  • wykształcenie umiejętności prowadzenia instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp według metody zapewniającej jego skuteczność,
  • przekonanie uczestników o skuteczności zaprezentowanej metody oraz wpływie prawidłowego szkolenia w zakresie bhp na zmniejszenie wypadków przy pracy i skuteczniejszą ochronę zdrowia pracowników.

Korzyści dla firmy:

Uczestnik kursu nabywa umiejętności prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi i spełnia nałożone na pracodawcę wymogi prawne w zakresie należytego przygotowania kadry kierowniczej .

Metody szkolenia:

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych i obejmuje podstawowe zagadnienia z pedagogiki, psychologii, metodyki przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Pod opieką wykładowcy uczestnicy szkolenia opracowują konspekt szkolenia stanowiskowego dla wybranego stanowiska pracy.

Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem w formie testu. Uczestnicy szkolenia otrzymują bezterminowe zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki.


dostępne formy szkolenia:

KLASYCZNE

Wszystkie moduły
realizowane STACJONARNIE.
Miejsce:
Ośrodek Szkolenia i Usług BIZPART
ul. Diamentowa 1, Lublin

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Jeżeli posiadacie Państwo indywidualne potrzeby
- zorganizujemy dla Państwa szkolenie zamknięte.