BIZPART

Księgi handlowe

Księgi handlowe zgodnie z polskim prawem przeznaczone są dla wszystkich spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji oraz pozostałych podmiotów, w tym osób fizycznych i spółek osobowych, których przychody w poprzednim roku podatkowym  przekroczyły 1 200 000,00 euro.

Kwotę 1.200.000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2014, średni kurs euro 30 września 2014r.
wyniósł 4,1755 złA zatem: 1.200.000 euro x 4,1755 zł = 5.010.600 zł.

Jeżeli w 2014 r. przychody jednostki wyniosą co najmniej 5.010.600 zł, to w 2015 roku, będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe.


W zakres oferowanych przez nas usług wchodzi:

- opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i  jego wdrożenie;
- prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie planów amortyzacji;
- prowadzenie ewidencji wyposażenia,
- obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych;
- dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie ewidencji niezbędnych  dla tego podatku  oraz sporządzanie i składanie deklaracji VAT;
- bieżące informowanie o wysokości podatku oraz o sytuacji finansowej firmy;
- zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
- sporządzenie zeznania rocznego dla potrzeb podatku PIT lub CIT i dostarczenie go do właściwego urzędu skarbowego;
- wsparcie w kontaktach (reprezentowanie - opcja) Klienta z organami US, GUS itp.
- bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących działalności Klienta


Ceny za świadczone usługi ustalane są indywidualnie w zależności od specyfiki firmy, przedmiotu działalności oraz liczby dokumentów. Uwzględniając powyższe kryteria jak również różnorodność oczekiwań klientów chętnie przedstawimy Państwu naszą ofertę. Prosimy o kontakt.

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia