BIZPART

Urząd Skarbowy

Obowiązki przedsiębiorcy na początku ...

Uwaga!

Rejestrując się w CEIDG lub w KRS w zakresie spraw dotyczacych Urzędu Skarbowego:
  - dokonałeś zgłoszenia o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub jego aktualizację,
  - złożyłeś oświadczenie w zakresie formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
  - przekazałeś informację o rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej,  adresie przechowywania
    dokumentacji oraz o podmiocie, który będzie ją prowadził,
  - przekazałeś informację dot. naczelników US właściwych ds. ewidencji podatników. 

Na tym etapie dobrze jest również zdecydować czy będziesz płatnikiem VAT.

Jako przedsiębiorca musisz indywidualnie rozpatrzyć, jakie są „za" lub „przeciw" rejestracji, jako podatnik VAT w przypadku prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Wybór musi być przemyślany i co istotne – finalnie opłacalny.

Jeżeli zdecydujesz na tak, powinieneś zgłosić do Urzędu Skarbowego ten fakt na odpowiem druku. Bez tego zgłoszenia żadne odliczenia nie będą możliwe!


... i przez cały czas prowadzenia działalności

Kontakty z urzędem skarbowym często mają bardzo złożoną naturę. Obfitują bowiem w wiele czynności o różnej charakterystyce przypadających na różne pory i okresy sprawozdawcze. Są to zarówno czynności materialne jak i prawne. Ponadto opierają się one na często dość trudnych i zawiłych normach prawnych wymagających głębokiej i wnikliwej wiedzy podatkowej. 

Do najważniejszych zadań podatnika należy:
  - ewidencjonowanie dokonywanych operacji gospodarczych, 
  - obliczanie należności w ramach podatku dochodowego (PIT bądź CIT oraz VAT),
  - dokonywanie rozliczeń i terminowe opłacanie podatków,
  - sporządzanie i przechowywanie stosownej dokumentacji,
  - umożliwienie przeprowadzenia czynności kontrolnych przez właściwe organy. 

Wszystkie te czynności wymagają usystematyzowania i wiedzy ... >>> więcej.

 
    NEWSLETTER


  Zarejestruj się, aby systematycznie otrzymywać
przydatne informacje, ułatwiące prowadzenie biznesu.
Wpisz adres e-mail:Nasze mocne strony

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia