BIZPART

Rejestracja działalności

Aby prowadzić działalność gospodarczą, trzeba ją zarejestrować. O tym, gdzie powinna być wpisana, decyduje jej forma prawna.

W zależności od tego, jaką decyzję podjeliśmy przy wyborze formy prawnej planowanej działalności, musimy złożyć wniosek o dokonanie wpisu w jednym z poniższych urzędów:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 

  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Uwaga!
Przystępując do procesu rejestracji musisz mieć przygotowane precycyjne informacje dotyczące wcześniej dokonanego wyboru w zakresie:
  - przyjętych kodów PKD,
  - miejscu(ach) wykonywania działalności gospodarczej),
  - przyjętej formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
  - przyjętego rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej, adresie przechowywania dokumentacji
    oraz o podmiocie, który będzie ją prowadził,
  - informację dot. naczelników US właściwych ds. ewidencji podatników,
  - innych, jeżeli ma zastosowanie
.

Osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, składa wniosek o wpis do CEIDG.
Wniosek składa się przez wypełnienie i wysłanie podpisanego formularza CEIDG-1.
Wniosek można złożyć  za pośrednictwem urzędu gminy (w formie papierowej) lub drogą elektroniczną. Wszelkie informacje o elektronicznym dostępie do tego rejestru można znaleźć na stronie internetowej CEIDG.  
Uwaga!
Należy dokładne wypełniać towarzyszące temu wnioskowi oświadczenia i zgłoszenia – przy tej okazji trzeba podjąć decyzję, czy skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przysługujących w początkowej fazie działalności, ze zwolnienia podmiotowego w VAT oraz w jaki sposób – miesięcznie czy kwartalnie – mają być płacone zaliczki na podatek dochodowy.
Wniosek do CEIDG jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS (lub KRUS) dla potrzeb rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, urzędu statystycznego dla uzyskania REGON oraz urzędu skarbowego dla zgłoszenia o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub jego aktualizację.

Wszystkie spółki osobowe i kapitałowe muszą znaleźć się w KRS
Wniosek można złożyć osobiście w odpowiednim dla siedziby firmy sądzie lub korespondencyjnie.
Dla wybranych przypadków wniosek złożyć można również drogą elektroniczną. Wszelkie informacje o elektronicznym dostępie do tego rejestru oraz adresy sądów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
 

Nasze mocne strony

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia