BIZPART

Rachunek bankowy

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozerwalnie związana jest konieczność regulowania zobowiązań oraz otrzymywania należności. Najwygodniejszą formą do przeprowadzenia tego typu operacji jest rachunek bankowy, który jednocześnie umożliwia przedsiębiorcy sprawne ewidencjonowanie przeprowadzanych operacji finansowych. 
Uwaga!
Nie ma jednego przepisu wprost regulującego obowiązek posiadania rachunku bankowego dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Jednak w większości przypadków taki obowiązek wynika z zapisów szczegółowych umiejscowionych w róźnych przepisach,
 przede wszystkim w:
Biorąc po uwagę wielość zdarzeń gospodarczych przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się rachunkiem bankowym. 
Powyższe nie oznacza jednak, że niezbędne jest założenie rachunku firmowego (przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z działalnością gospodarczą). Przedsiębiorca może posługiwać się swoim indywidualnym rachunkiem (rachunek osoby fizycznej). Należy jednak podkreślić, że musi to być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza – przykładowo, jeżeli małżonkowie mają wspólny rachunek, nie może on służyć do celów prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie można go przypisać wyłącznie przedsiębiorcy.
Uwaga!
O posiadanym numerze konta bankowego należy powiadomić ZUS oraz Urząd Skarbowy.
 
  

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia