BIZPART

Forma opodatkowania

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem osiągniętych z tego tytułu dochodów.
Rozpoczynając działalność gospodarczą należy wybrać jedną z niżej wymienionych form opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osobę fizyczną lub wspólnika spółki osobowej albo też osobę prawną (spółki kapitałowe): 
  - karta podatkowa,
  - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  - podatek liniowy,
  - podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczany na ogólnych zasadach,
  - podatek dochododowy od osób prawnych.

Wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jest zagadnieniem dość złożonym. Wymaga bowiem znajomości wielu kryteriów warunkujących przystąpienie do danej formy opodatkowania. Jednocześnie zakres obowiązków wynikający z wybranego sposobu płacenia podatku jest mocno zróżnicowany i ilustruje wyraźną odmienność. 

Owe zróżnicowanie obejmuje zarówno system podatkowy (PIT, CIT, podatek zryczałtowany) jak i tryb przystąpienia do danego systemu podatkowego (wniosek, oświadczenie, domniemanie) a także sposób odprowadzania (zaliczki, kwota podatku) lub deklarowania podatków (określone zeznanie PIT, CIT, decyzje). 

Różnice widoczne są też w poziomie stawek podatkowych (kwotowe, ryczałtowe, liniowe i progresywne) i ustalaniu podstawy opodatkowania (dochód, przychód). 

Odmienne są też obowiązki związane z gromadzeniem dokumentacji i prowadzeniem ewidencji podatkowych i księgowych (księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, ewidencja wyposażenia, ewidencja środków trwałych, imienna karta przychodów dla zatrudnionego pracownika, wykaz zatrudnionych itp.). 

Bardzo ważnym jest aby dokonać wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej uwzgledniając jej formę prawną oraz towarzyszące temu okoliczności.

Uwaga!
Forma opodatkowania, którą wybierzesz przy rejestracji nie może być szybko zmieniona.
Najczęściej (choć zależy to od formy) możesz to zrobić na początku roku kalendarzowego, informując
o tym swojego Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 

Nasze mocne strony

Wysoki poziom kompetencji
  Stały kontakt z administracją publiczną

   
  
Stosowanie nowoczesnych technologii
 Dbałość o dodatkowe zabezpieczenia