BIZPART

Ochrona środowiska

Obowiązki prawne z zakresu wymagań ochrony środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, skali lub profilu działalności.   
Aby umożliwić Państwa firmie skupienie się na głównym celu, jakim jest generowanie zysków, pragniemy zaproponować współpracę w formie kompleksowej obsługi z zakresu ochrony środowiska.

  W ramach współpracy proponujemy Państwu:

1. Audyt środowiskowy,
    którego celem jest identyfikacja stopnia spełnienia wymogów prawnych w zakresie
    ochrony środowiska
2. Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska:
   - sporządzanie zbiorczych zestawień informacji o zakresie korzystania ze środowiska,
     naliczanie należnych opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, opłat
     zaległych (do 5 lat wstecz),

   - sporządzanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach
     gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
     i unieszkodliwiania odpadów
3. KOBIZE
    - rejestracja zakładu do Krajowej Bazy o Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych
      Substancji

    - sporządzanie raportów do KOBIZE w oparciu o przepisy ustawy o systemie zarządzania
      emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
4. Gospodarka odpadami
    prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką odpadami w zakładzie: sporządzanie
    wymaganych prawem dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
    (karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów)

                                

Usługi świadczone przez naszą firmę dają Państwu

- oszczędność czasu i pieniędzy – redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem
  i nieustannym, czasochłonnym szkoleniem odpowiedzialnego i kompetentnego pracownika,
  do zmieniających się przepisów.

- gwarancję kompleksowego realizowania zadań związanych z aktualizowaniem dokumentacji
  ewidencyjnej, przygotowywaniem cyklicznych sprawozdań oraz naliczaniem różnorodnych
  form opłat,

- pewność terminowego wywiązywania się ze wszystkich obowiązków wynikających z prawa
  ochrony środowiska

- gwarancję stałego monitoringu przepisów systemu prawnego ochrony środowiska

          


Szeroki zakres usług

---------------------------------------------------

Kompleksowa obsługa

---------------------------------------------------

Wysoki poziom kompetencji zawodowych


---------------------------------------------------

Stały kontakt z:

- Organami administracji publicznej


 

 

- Jednostkami naukowo - badawczymi