BIZPART

Stały nadzór - outsoucing bhp

Zgodnie z art. 23711 Kodeksu Pracy Pracodawca ma obowiązek utworzyć służbę BHP, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub powierzyć jej zadania innym osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach wykonawczych.

W tym zakresie Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby BHP naszym specjalistom - jako firmie działąjacej na zasadach outsoucingu.

Nawiązanie z naszą firmą stałej współpracy, stanowi dogodne rozwiązanie zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu czasu i zminimalizowaniu kosztów pracodawcy.

Przed rozpoczęciem współpracy proponujemy przeprowadzenie audytu BHP, którego celem jest potwierdzenie stopnia spełnienia wymagań prawnych w przedmiotowym zakresie.

W ramach stałej obsługi BHP zapewniamy:

1. Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie BHP dla wszystkich pracowników
2.

Realizację zadań Służby bhp określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:
  1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej bhp), ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do
usuwania tych zagrożeń,

3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje
przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz
poprawę warunków pracy,

4) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących
uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp,

5) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bhp w tych założeniach i dokumentacji,
6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich
części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na
warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
8) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
9) udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji
ogólnych dotyczących bhp oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bhp,

10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających
z badania przyczyn
i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych
wniosków,

12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej oraz środków ochrony indywidualnej
,
16) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,
19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
a)
podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

21) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp, a także w pracach komisji bhp oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bhp, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
22) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii.
3. Merytoryczne wsparcie w kontaktach państwowymi organami nadzoru (PIP, PIS, UDT, itp.)
4.

realizację innych zadań związanychz szerokorozumianym bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia pracowników.

 

Zakres przejmowanej przez nas odpowiedzialności określany jest w umowie, zgodnie z wybranym przez Państwa zakresem.
Usługę realizują inspektorzy lub specjaliści ds bhp. Polega ona na stałym nadzorze nad stanem BHP w Państwa organizacji. Za każdym razem indywidualnie negocjujemy szczegółowe zapisy dotyczące zadań do wykonania, zapoznawszy się wcześniej z potrzebami naszych Klientów, specyfiką działalności organizacji oraz wielkością zatrudnienia. Do każdego zakładu pracy zostaje przypisany inspektor lub specjalista ds. BHP, odpowiedzialny za nadzór i stały kontakt. W przypadku dużych podmiotów powoływany jest koordynator, który nadzoruje pracę inspektorów i specjalistów obsługujących daną organizację. Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji o różnych rodzajach działalności.


Aby otrzymać szczegółową ofertę dla państwa firmy prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy.

nasze mocne strony

Szeroki zakres usług

---------------------------------------------------

Kompleksowa obsługa

---------------------------------------------------

Wysoki poziom kompetencji zawodowych


---------------------------------------------------

Stały kontakt z:

- Organami administracji publicznej


 

 

- Jednostkami naukowo - badawczymi