BIZPART

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy oraz właściwych aktów wykonawczych Pracodawca:

» ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki
profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
» informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach
ochrony przed zagrożeniami.


Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzać okresowo tj. zawsze wówczas, gdy wykorzystane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność, a w szczególności w następujących sytuacjach:

» przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
» przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. organizacyjnych, technologicznych),
» po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,
» po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
» po realizacji planu poprawy warunków pracy,
» po zaistniałym zdarzeniu wypadkowym.

Powyższe dotyczy wszystkich stanowisk pracy w każdym podmiocie organizującym pracę, niezależnie od liczby pracowników czy też rodzaju wykonywanej pracy.

Zgodnie z art. 283 § 1 K.p. - Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

Pracodawca może oceniać ryzyko samodzielnie. Jednak przy braku doświadczenia lub kompetencji warto zaprosić do współpracy specjalistów z zewnątrz. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego przynosi pracodawcy następujące korzyści:

» spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawnych,
» wiedzę dotyczącą występujących zagrożeń oraz czy zastosowane środki ochronne są wystarczające,
» umiejętne zarządzenie poziomem ryzyka zawodowego w zakładzie pracy,
» podniesienie poziomu świadomości pracowników w zakresie zagrożeń i obniżenie wskaźnika wypadków,
» zwiększenie motywacji i wydajności pracowników, ograniczenie absencji i kosztów ubezpieczeniowych,
» lepsza pozycja przy ewentualnych procesach sądowych.


Pracodawco, pomożemy Ci przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
w Twojej organizacji:

» zidentyfikujemy zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy,
» oszacujemy ryzyko, tj. prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków i chorób, będących skutkiem
stwierdzonych zagrożeń oraz ich możliwych następstw,

» określimy działania, eliminujące lub ograniczające ryzyko zawodowe,
» udokumentujemy wyniki oceny ryzyka zawodowego,

Zapraszamy do współpracy.
 Nasze mocne strony

Szeroki zakres usług

---------------------------------------------------

Kompleksowa obsługa

---------------------------------------------------

Wysoki poziom kompetencji zawodowych


---------------------------------------------------

Stały kontakt z:

- Organami administracji publicznej


 

 

- Jednostkami naukowo - badawczymi