BIZPART

Instrukcje BHP

Zgodnie z art. 2374 Kodeksu pracy oraz wybranych zapisów aktów wykonawczych - Pracodawca jest obowiązany m.in.:

» zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac,
» wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy, oraz
» udostępnić, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami
wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
4) udzielania pierwszej pomocy.


Instrukcje, o których mowa, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać:

» czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
» zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
» czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz

» zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia
pracowników.

Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

Zgodnie z art. 283 § 1 K.p. - Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

Instrukcje bhp to niezbędne dokumenty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, które pozwalają pracownikom świadomie i bezpiecznie wykonywać swoją pracę oraz odpowiednio się zachować w różnego typu sytuacjach awaryjnych.

Dzięki posiadanej przez naszych specjalistów wiedzy i bogatemu doświadczeniu opracowywane przez BIZPART instrukcje bhp i inne, spełnią nie tylko wymagania merytoryczne i prawne ale również uwzględniają specyficzne wymagania klienta.

Zapraszania do korzystania z naszych usług.

nasze mocne strony

Szeroki zakres usług

---------------------------------------------------

Kompleksowa obsługa

---------------------------------------------------

Wysoki poziom kompetencji zawodowych


---------------------------------------------------

Stały kontakt z:

- Organami administracji publicznej


 

 

- Jednostkami naukowo - badawczymi