BIZPART

Dobór środkow ochrony indywidualnej

Ograniczanie niebezpieczeństwa związanego z wykonywaniem pracy to podstawowy obowiązek pracodawcy. Gdy nie da się zlikwidować lub odpowiednio ograniczyć zagrożeń życia lub zdrowia pracowników, stosuje się środki ochrony indywidualnej.

Rola środków ochrony indywidualnej polega na zmniejszeniu prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpieczeństwa lub skutków wystąpienia zagrożenia (np. sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości zmniejsza skutki upadku pracownika z wysokości).

Podstawowe zasady stosowania środków ochronyindywidualnej w środowisku pracy są zawarte w dyrektywie 89/656/EWG (Dyrektywa 89/656/EWG, 2002), przeniesionej do prawa polskiego na mocy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp (DzU nr 91, poz. 811), która określa obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej.


Odpowiedzialność za stosowanie środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy ponosi pracodawca, którego podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności obejmują:

  • nieodpłatne dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej,
  • dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej do istniejących zagrożeń na podstawie  wyników przeprowadzonej analizy i oceny ryzyka,
  • przeszkolenie pracowników w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej,
  • zapewnienie odpowiednich procedur przechowywania, czyszczenia, dekontaminacji i utrzymania, a także koniecznych napraw środków ochrony indywidualnej.

Pracodawca jest również zobowiązany do określenia warunków stosowania środków ochrony indywidualnej. Wytyczne w tym zakresie powinny uwzględniać poziom ryzyka, częstotliwość ekspozycji, charakterystykę każdego stanowiska pracy i efektywność środka ochrony indywidualnej.


Zajmujemy się profesjonalnym doborem środków ochrony indywidualnej dla pracowników zatrudnionych w różnych branżach oraz przy pracach, których wykonanie wymaga stosowania indywidualnego zabezpieczenia pracownika. nasze mocne strony

Szeroki zakres usług

---------------------------------------------------

Kompleksowa obsługa

---------------------------------------------------

Wysoki poziom kompetencji zawodowych


---------------------------------------------------

Stały kontakt z:

- Organami administracji publicznej


 

 

- Jednostkami naukowo - badawczymi