BIZPART

Ocena środowiska pracy - potrzeby osób niepełnosprawnych

W obowiązujacych przepisach prawnych, obejmujących zakres wymagań dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników, nie sformułowano odrębnych, szczegółowych wymagań odnoszących się do środowiska pracy pracowników będących osobami niepełnosprawnymi. Jednakże Pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę osobom niepełnosprawnym zobowiązany jest do stworzenia takim pracownikom równych szans w podejmowaniu zatrudnienia oraz do stworzenia przyjaznego środowiska pracy, dostosowanego do ich możliwości i zapewniającego realizację ich potrzeb.

foto6.jpg, 12kB

Firma BIZPART oferuje przeprowadzenie Oceny środowiska pracy pod kątem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W trakcie przedmiotowej oceny, analizie poddawane są następujące obszary:
1. Identyfikacja cech charakterystycznych analizowanej pracy, które ograniczają możliwość wykonywania danej pracy przez osobę z określoną niepełnosprawnoś:
  »  układu ruchu,
»  wzroku (osoby niewidome i słabowidzące),
»  słuchu (osoby głuche i słabosłyszące),
»  wynikajacych z chorób układowych (krążenia, oddechowego, nerwowego, pokarmowego
    i moczowo - płciowego),
»  intelektualną,
»  psychiczną wynikającą z chorób psychicznych oraz z zaburzeń ze spektrum autyzmu.
2. Przystosowanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności:
  »  przestrzeń zewnętrzna zakładu pracy,
»  budynek zakładu pracy,
»  pomieszczenia higienicznosanitarne,
»  pomieszczenie pracy,
»  stanowisko pracy,


Wynikiem przeprowadzonej oceny jest raport określający:

»  aktualny stan realizacji wymagań pracy na danym stanowisku w odniesieniu do możliwości
    jej wykonywania przez daną osobę niepełnosprawną, ze wskazaniem podstawowych niezgodności
    i obszarów, gdzie należy wdrożyć działania naprawcze

»  propozycję działań, które powinny być podjęte w celu przystosowania środowiska pracy dla danej osoby
    niepełnosprawnej.

Promocja! 
Przy zawarciu przez podmiot zatrudniający osoby niepełnosprawne, umowy na usługę stałego nadzoru bhp - przeprowadzenia przedmiotowej oceny Gratis!

Zachęcamy do nawiązania współpracy z firmą BIZPART.nasze mocne strony

Szeroki zakres usług

---------------------------------------------------

Kompleksowa obsługa

---------------------------------------------------

Wysoki poziom kompetencji zawodowych


---------------------------------------------------

Stały kontakt z:

- Organami administracji publicznej


 

 

- Jednostkami naukowo - badawczymi